logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English

Kancelarija za poslovnu podršku na Univerzitetu u Banjoj Luci

 

 

 

Predavanja i istraživanja obično predstavljaju osnovne ciljeve koje ima većina univerziteta/fakulteta u svijetu. Posljednjih godina pojavljuje se još jedan bitan cilj, a to je transformacija univerziteta/fakulteta iz predavačkih u preduzetničke. Ta transformacija je nastala zbog povećanog značaja koje znanje ima u postojećem privrednom okruženju, s jedne strane, i finansijskih potreba univerziteta/fakulteta, s druge. Preduzetnički univerziteti imaju važnu ulogu u regionalnom razvoju kroz osnivanje inovativnih jedinica i struktura koje su jače ili slabije pridružene tim univerzitetima. Tipične inovativne jedinice pridružene univerzitetu//fakultetu su centri za inovacije, preduzetnički centri,  poslovni inkubatori i slično. 

 

Nova jedinica (kancelarija za poslovnu podršku) u sastavu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci treba da:

 

Za ostvarivanje tranzicije univerziteta/fakulteta od predavačkog ka istraživačkom i preduzetničkom, univerzitet/fakultet mora imati visoke razvojne kriterijume i mora postepeno povećavati sredstva koja ostvaruje mimo budžeta. To povećanje sredstava se po pravilu ostvaruje projektima finansiranim od strane industrije, organa vlasti, razvojnih ili naučnih fondacija, međunarodnih projekata, kao i uspješnim spin-out aktvnostima.

 

Kancelarija za poslovnu podršku treba da vrši sljedeće: