logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English

Na Univerzitetu u Banjoj Luci pored  Centara i laboratorija, prezentovanih u Katalogu istraživačkog i inovacionog poterncijala Univerziteta u Banjoj Luci, postoje i različiti organizacioni entiteti koji se bave direktno transferom znanja sa Univerziteta u okruženje. 

Na nivou Univerziteta su uspostavljeni i aktivni:  

Univerzitetski preduzetnički centar je organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci. Uspostavljen u novembru 2009. godine. Univerzitetski preduzetnički centar – UPC, posvećen je promovisanju inovativnog razmišljanja i razvoju preduzetničkog duha među studenatima.

Cilj Centra je da poboljša kapacitete Univerziteta, koji će da doprinesu ekonomskom i socijalnom razvoju zajednice u kojoj posluje, kroz stimulaciju preduzetništva, inovacija i razvoja preduzeća.

Univerzitetski računarski centar je osnovan 1991. godine u sklopu Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci. URC je osnovan kako bi se članicama Univerziteta obezbijeli kompjuterski servisi. 
U oktobru 1999. godine uspostavljena je računarska mreža 14 institucija Univerziteta u Banjoj Luci (100 Mbps LAN, 2 Mbps WAN)..
Misija Univrzitetskog računarskog centar je da radi na:
- implementaciji najnovijih IT rješenja,
- poboljšanju sistema podrške profesorima, istraživačima, nastavnicima i studentima u primjeni tih tehnologija
- prikupljanju i prenošenju stručnog znanja.
- podržavanju akademske i istraživačke zajednice u izgradnji informacinog društva na Univerzitetu u Banjoj Luci i Republici Srpskoj
- implementaciji INFORMACIONOG SISTEMA na Univerzitetu

Kancelarija za poslovnu podršku primarno vrši sljedeće funkcije: 

 

Pored navednih centara/kancelarije, koji se bave direktno transferom znanja, u okviru organizacionih jedinica (fakulteta) obavlja se transfer znanja iz oblasti za koje su oni matični.

Fakultet Telefon E-mail www

Akademija umjetnosti

Academy of Arts

+387 51 348 800; 348 805

info@aubl.orgcentara  au.unibl.org

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy

+387 51 462 543

info@agfbl.org

agf.unibl.org

Ekonomski fakultet

Faculty of Economics

+387 51 430 010; 430 053

kontakt@efbl.org

ef.unibl.org

Elektrotehnički fakultet

Faculty of Electrical Engineering

+387 51 221 824; 211 408

office@etfbl.net

etf.unibl.org

Mašinski fakultet

Faculty of Mechanical

+387 51 433 000; 465 085

masinstvobl@unibl.rs

mf.unibl.org

Medicinski fakultet

Faculty of Medicine

+387 51 234 100; 215 454

medicinskifakultetbl@yahoo.com

med.unibl.org

Poljoprivredni fakultet

Faculty of Agriculture

+387 51 312 390; 312 580

dekanat@agrofabl.org

agrofabl.org

Pravni fakultet

Faculty of Law

+387 51 339 000; 460 602

dekanat@pravobl.com

pravobl.com

Prirodno-matematički fakultet

Faculty of Natural Sciences and Mathematics

+387 51 319 142; 311 178

sekretarica@pmfbl.org

pmf.unibl.org

Rudarski fakultet

Faculty of Mine Engineering

+387 52 241 660; 241 660

rudarskifakultet@unibl.rs

rf.unibl.org

Tehnološki fakultet

Faculty of Technology

+387 51 434 357; 434 351

info@tfbl.org

tf.unibl.org

Fakultet političkih nauka

Faculty of Political Sciences

+387 51 323 630

info@fpn.org

fpn.unibl.org

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Faculty of Physical Education and Sports

+387 51 312 280

ffvis@blic.net

ffvis.unibl.org

Filološki fakultet

Faculty of Philology

+387 51 340 120; 340 145

info.filoloski@unibl.rs

flf.unibl.org

Institut za genetičke resurse

Genetic Resources Institute

+387 51 348 080; 348 089

info@griunibl.rs.ba

griunibl.org

Visoka škola unutrašnjih poslova

Police College

+387 51 333 603; 333 699

direktor_vsup@education.muprs.org