logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Laboratorija za inteligentne sisteme (Laboratorija)
Mašinski fakultet
www:
Home page
email:
tiho@inecco.net

Laboratorija za Inteligentne sisteme  (LIS), nastala je na Mašinskom  fakultetu da  olakša razvoj interdisciplinarnih predmeta i pružaju dodatne mogućnosti za saradnju i istraživanja. LIS omogućava studenatima fakulteta da istražuju, dizajniraju  i implementiraju  algoritame kontrole pomoću ne-tradicionalne tehnike izvedene iz različitih disciplina  veštačke inteligencije, kao što je fuzzi logika, neuronske mreže, genetski algoritmi, hibrid pristupa, itd . LIS  je takođe opremljen mogućnosti za rad sa ekspertima  iz drugih disciplina. Takav zajednički rad daje studentima iskustvo u radu  na zajedničkom projektu. Roboti i ostala oprema  nabavljena za LIS  se koristi za podršku nastave kako studenta kroz nove programe iz oblasti  inteligentnih sistema dizajn i aplikacije, inteligentna kontrola, Autonomni Roboti, i drugo. Robot na osnovnom, srednjem i naprednom nivou se koristi da olakša istraživanja,  obuku i integrisane istraživačke / obrazovne aktivnosti na različitim nivoima akademskih disciplina.

LIs je potpuno  finannsirana od 2008 do 2009 od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju kroz projekte Fazi sistemi i Robi001 i nastavljena sa finaniranjem preko projekta HERD.

Prezime i ime email Matična institucija
true Latinović Tihomir tiho@inecco.net Mašinski fakultet
  • Preko Projekta „Razvoj vještačke inteligencije, fazi logike u proizvodnim sistemima”, nabavka Robota ABB IRB 2000
  • Preko Projekta „Robotizacija kao osnov privrednog razvoja za mala i srednja preduzeća kroz radionice”, nabavka softvera za offline upravljanje robotom starije generacije preko kompanije PPM i rad sa njim
  • Ulazak u projekat BANOROB , na osnovu dotadašnjih rezultata same Laboratorije.
Kontakt osoba
email:
tiho@inecco.net
www:
visit page
Adresa:
Tihomir Latinović, Vojvode Stepe Stepanovića 77, Banja Luka
Tel:
+38765 530 723