logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Institut za ratarstvo (Ostalo)
Poljoprivredni fakultet
www:
Home page
email:
mile.dardic@agrofabl.org
  • osnovna, razvojna i primijenjena naučna istraživanja u oblasti ratarstva.
  • prenošenje rezultata naučno-istraživačkog rada u nastavu i nastavne procese.
  • unapređuje i razvija nastavne i naučne odnose i saradnju u zemlji i inostranstvu.
  • podstiče i ugovara naučno-istraživački rad  i obrazovnu studentsku saradnju.
  • predlaže, učestvuje i radi strateške projekte  iz oblasti biljne proizvodnje.
  • izrada razvojnih projekte malih i srednjih preduzeća i revizije projekata i studija iz ratarstva.
  •  podstiče međunarodnu saradnju i  članstvo u međunarodnim institucijama i asocijacijama
  •  unapređuje uslužne djelatnosti, kao što su kontrola kvaliteta sjemena i sadnog materijala.
  • podstiče i unapređuje izdavačku djelatnost.
  • organizuje javne prezentacije naučnih radova, projekata i studija razvoja.
Prezime i ime email Matična institucija
true Dardić Mile mile.dardic@agrofabl.org Poljoprivredni fakultet
Đurić Branko Poljoprivredni fakultet
Komljenović Ilija Poljoprivredni fakultet
Kondić Danijela Poljoprivredni fakultet
Radić Vojo Poljoprivredni fakultet

Israživački program laboratorije za ekofiziologiju obuhvata morfološke, fiziološke i cito-histološke aspekte odnosa ekoloških faktora i procesa organogeneza u razvoju biljaka u različitim uslovima gajenja. Istraživanja su od posebnog značaja i obuhvataju proučavanje fizioloških faktora otpornosti na niske temperature i sušu.

Program laboratorije za ispitivanje sjemena obuhvata biotehnološka ispitivanja zdravstvene i upotrebne vrijednosti sjemena kao i istraživanja iz oblasti sjemenarstva i oplemenjivanja biljaka ratarskog, krmnog, povrtnog, ljekovitog i aromatičnog bilja.

Eksperimentalni poligon je osnovna jedinica za nastavni i naučni rad studenata prvog i drugog ciklusa studija. Na eksperimentalnom poligonu studenti ovladaju osnovnim i posebnim vještinama i obavljaju praktična istraživanja za završne i master radove.

Kontakt osoba
email:
mile.dardic@agrofabl.org
www:
visit page
Adresa:
Tel:
+38751 330 953