logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Centar za održivo korišćenje (Centar)
Institut za genetičke resurse
www:
Home page
email:
marina.antic@griunibl.rs.ba

Ciljevi

Centar za održivo korišćenje genetičkih resursa odgovoran je za aktivnosti usmjerene prema tehnološkom razvoju, inovativnosti, te regionalnom i ukupnom društveno-ekonomskom održivom razvoju, kao i primjeni naučnih i stručnih rezultata u praksi. Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci upisan je u Registar proizvođača sadnog materijala Rješenjem ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 12.03.3-2535/13 od 10.06.2013. godine čime Institut za genetičke resurse stiče pravo da se bavi proizvodnjom i prometom na mjestu proizvodnje sadnog materijala jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća, vinove loze i višegodišnjih ukrasnih biljaka, kao i reprodukcionog sadnog materijala za navedene vrste. Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci upisan je u Registar proizvođača reproduktivnog sadnog materijala šumskog drveća Rješenjem ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 12.06-18/12, od 16.07.2013. godine.  Rješenjem broj 12.06-180/12, od 05.07.2013. godine Institutu za genetičke resurse povjeravaju se poslovi priznavanja polaznog materijala za proizvodnju reproduktivnog materijala i stručni poslovi kontrole proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća. 

 

Aktivnosti

 • Gajenje jednogodišnjih usjeva;
 • Gajenje višegodišnjih usjeva;
 • Gajenje sadnog materijala i ukrasnih biljaka;
 • Uzgoj životinja;
 • Lov, hvatanje divljači u zamke i pripadajuće uslužne djelatnosti;
 • Gajenje šuma i ostale slične djelatnosti u šumarstvu;
 • Sječa drveta;
 • Prikupljanje nekultivisanih šumskih plodova i  proizvoda;
 • Ribolov;
 • Akvakultura;
 • Prerada i konzervisanje voća i povrća;
 • Proizvodnja pića;
 • Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama,
 • Trgovina na malo poljoprivrednim sirovinama,
 • Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina;
Prezime i ime email Matična institucija
true Antić Marina marina.antic@griunibl.rs.ba Poljoprivredni fakultet
Bodružić Sunčica suncica.bodruzic@griunibl.rs.ba Institut za genetičke resurse
Davidović Jelena jelena.davidovic@griunibl.rs.ba Institut za genetičke resurse
Došenović Ljiljana dosenoviclj@gmail.com Univerzitet u Banjoj Luci
Đurić Gordana gordana.djuric@agrofabl.org Poljoprivredni fakultet
Erić Živojin zivojin.eric@griunibl.rs.ba Univerzitet u Banjoj Luci
Govedar Zoran zoran.govedar@griunibl.rs.ba Univerzitet u Banjoj Luci
Ilić Predrag predrag.ilic@griunibl.rs.ba Institut za genetičke resurse
Mataruga Milan mmataruga@gmail.com Univerzitet u Banjoj Luci
Pašalić Nataša natasa.pasalic@griunibl.rs.ba Poljoprivredni fakultet
Stanivuković Sanda sanda.stanivukovic@griunibl.rs.ba Institut za genetičke resurse
Trbić Goran gorantrbic@griunibl.rs.ba Univerzitet u Banjoj Luci

Centar za održivo korišćenje Instituta za genetičke resurse proglašen je za upravljača zaštićenog područja za upravljanje resursima  “Univerzitetski grad” Univerziteta u Banjoj Luci, koji zauzima ukupnu  površinu od 28 hektara. Kompleks je zaštićen u maju 2012. godine (rješenje ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpskebroj: 15.04-960-39/11 od 16.05. 2012. godine) po zahtjevu Univerziteta u Banjoj Luci, a po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove. Za upravljača zaštićenog područja određen je Institut za genetičke resurse.

Kontakt osoba
email:
marina.antic@griunibl.rs.ba
www:
visit page
Adresa:
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Tel:
+38751 348 080, +38751 348 089