logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
TEMPUS program i projekat odobren od strane UN - Ramsarske konvecije pomoću kojeg je region Bardače proglašen močvarom od međunarodnog značaja.
Međunarodni